ເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ
ໂຮງໝໍໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ ຟໍເຕ ລາວ